هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی

در این هفته دو قلوهای شما ۵.۴ سانتی متر هستند صورت آنها کاملتر می شود. چشمها که در دو طرف سر بودند به هم نزدیکتر می شوند.

گوش ها تقریبا در محل اصلی خود قرار می گیرند.
کبد آنها آنزیم تولید می کند، و کلیه ها ادرار ترشح می کنند.
ادرار آنها بعد از عبور از مثانه وارد کیسه ی آب می شود. و در نیمه ی دوم بارداری، قسمت اعظم مایع داخل کیسه ی آب را ادرار آنها تشکیل می دهد. مایع داخل کیسه ی آب برای رشد اعضای داخلی مانند ریه و اندام ها ضروری است.
اگر شما به شکم خود ضربه کوچکی وارد کنید، دوقلوها حرکت می کنند. اگر چه شما نمی توانید حرکت آنها را احساس کنید. راههای ارتباطی عصبی در مغز آنها شکل می گیرد.
انها حالا قادرند کف دستشان را ببندند، انگشتان پاها یشان را خم کنند و پلک هایشان را جمع کنند. شما از این زمان می توانید ورزش کف لگن را شروع کنید، این ورزش هم کمک به پیشگیری از نشست ادرار می کند و هم به زایمان شما کمک می کند.
رحم : بالاترین قسمت رحم از استخوان عانه ی لگن بالاتر می آید و شما متوجه افزایش دور کمر خود می شوید.
گوش : گوش ها نزدیک به محل اصلی خود می شوند.
پلک : نازکی پلک ها کمتر شده و چشم ها به هم نزدیکتر می شوند.
بند ناف : روده ی دوقلوهای شما که به علت رشد سریع وارد بند ناف شده بود به عقب و داخل شکم بر می گردد.

هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی
فهرست