هفته ۶ حاملگی

در این هفته از بارداری کودک شما حدوداُ به اندازه ی یک عدس می باشد.

سر در مقایسه با بدن بزرگتر است. صورت شروع به شکل گرفتن می کند. در محل چشم دو نقطه سیاه تشکیل می شود. سوراخ های بینی و فرورفتگی در ناحیه گوش آغاز می شود.
جوانه های دست و پا مشخص تر می شوند۰ عضلات واستخوانها شروع به تشکیل شدن می کنند. در این زمان ضربان قلب او حدوداّ ۱۵۰ ضربه در دقیقه (تقریبا دو برابر ضربان قلب شما) می باشد.

شما ممکن است دچار تغییراتی در خلقتان شوید، که هم نتیجه ی تغییرات شدید هورمونی در بدن شما است و هم نتیجه ی تغییرات اساسی که در روند زندگی اتان پیش خواهد امد .
فک تحتانی : داخل دهان ظریف کودک شما، زبان و تارهای صوتی شروع به شکل گرفتن می کنند.
برجستگی قلب : قلب کودک شما شروع به تقسیم به دو حفره ی راست و چپ می کند و ضربان قلب او دو برابر ضربان قلب شما می زند.
جوانه ی پا : بعد از این هفته کودک شما شروع به حرکت دادن پاهایش می کند. درحال حاضر انگشتان پا در حال شکل گرفتن هستند.
جوانه ی دست : بعد از این هفته کودک شما دست هایش را حرکت خواهد داد و اکنون انگشتان دست در حال شکل گرفتن هستند.

هفته ۶ حاملگی
فهرست