هفته ۷ حاملگی

اندازه ی کودک شماحدود ۱.۲۵ سانتی متر است، به اندازه ی یک نخود فرنگی کوچک. او حرکت را آغاز می کند ۰کبد او مقدار زیادی گلبول قرمز می سازد و این وظیفه را تا زمانی که مغز استخوان شکل گیرد ادامه می دهد. از حالا تا هفته ۲۰ بارداری، کودک شما به سرعت رشد می کند و اعضایی که در هفته های اول شکل گرفته بود، کامل می شود۰ در حال حاضر دندان ها و سقف دهان شروع به شکل گرفتن می کنند. گوش ها به رشد شان ادامه می دهند. پوست او کاغذی و شفاف است و در نتیجه رگ ها به وضوع قابل مشاهده هستند.

شما ممکن است از تهوع بارداری (بیماری صبحگاهی ) شاکی باشید. و همچنین به علت بزرگ شدن رحم و فشار آن بر مثانه و همچنین تاثیر هورمون های باردای از تکرر ادرار شاکی باشید. ولی تمام این علائم با ادامه ی بارداری کاهش خواهند یافت.
پلک : چین پلک تا حدودی چشمان فرزند شما را می پوشاند.
بند ناف : یک حلقه از روده ی در حال رشد کودک شما به داخل بند ناف کشیده میشود.
استخوان دمی : چیزی شبیه به دم از استخوان دمی ادامه می یابد که در هفته های بعدی حذف می شود.

هفته ی ۷ حاملگی
فهرست